คนกล้าคืนถิ่น

ชุติมา มะลิพันธ์

คนกล้าภูเก็ต

ปัญญา เสาะสมบูรณ์

คนกล้าพังงา

ณัฐพงศ์ แซ่ด่าน

คนกล้านครศรีธรรมราช

จิราภร คงภักดี

คนกล้าพังงา

เยาวรัตน์ เค้าไพบูลย์

คนกล้านครศรีธรรมราช

ณัฐวุฒิ เนตรวัตร

คนกล้าสุราษฎร์ธานี