คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้าขอนแก่น

ภูชิต ชัยนิคม

คนกล้าขอนแก่น

วิทยา บัวมาตร

คนกล้าขอนแก่น

ประวีณ โพธิ์ทัง

คนกล้าขอนแก่น

ชัยยศ จันทร์ทองสา

คนกล้าขอนแก่น

สุรเชษฐ์ ศรีวงศ์งาม

คนกล้าขอนแก่น

จารุพงศ์ ประสพสุข

คนกล้าขอนแก่น

ภานุรุจ วงศ์เจริญ

คนกล้าขอนแก่น