การเข้าสู่ระบบคนกล้าคืนถิ่นแพลตฟอร์ม 4.0
ส่วนงานสำหรับคนกล้าคืนถิ่น

ระบบบริหารจัดการ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ป้องกันการทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีการกำหนดสิทธิการใช้งานของระบบ การใช้งานระบบจึงจำเป็นต้อง Login เข้าสู่ระบบ สามารถทำได้ดังนี้

การเข้าสู่ระบบด้วยเมนูด้านบน

เมนูด้านบนเมื่อกด เข้าสู่ระบบจะแสดงกล่องข้อมูลให้ทำการใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งจะปรากฎเฉพาะเมื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น

1. กดเข้าสู่ระบบ จะแสดงกล่องข้อมูลให้ทำการใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

2.เมื่อปรากฏหน้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Login) ผู้ใช้จะต้องใส่ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม Login ถ้ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องจะปรากฏหน้าข้อมูลระบบบริหารจัดการคนกล้าคืนถิ่นแพลตฟอร์ม 4.0 ถ้าไม่ถูกต้องจะกลับมาสู่หน้าข้อมูลเดิม

เมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานแล้ว ระบบงานจะอยู่ในส่วน หน้าหลัก ให้เลือกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ หน้าหลัก เป็นส่วนข้อมูลบริหารระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้กันในระบบทั้งหมด โดยมีการสร้าง ระบบงานเพื่อใช้ในหน่วยงาน และทำการเชื่อมโยงระบบ เพื่อใช้งานร่วมกัน

การเข้าสู่ระบบคนกล้าคืนถิ่นแพลตฟอร์ม 4.0
การเข้าสู่ระบบด้วยเมนูด้านล่าง

เมนูด้านล่างเข้าสู่ระบบคนกล้าแพลทฟอร์ม เชื่อมโยงสู่หน้าเข้าสู่ระบบคนกล้าแพลทฟอร์ม

1. กดเข้าสู่ระบบคนกล้าแพลทฟอร์ม ระบบจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบคนกล้าแพลทฟอร์ม

2.เมื่อปรากฏหน้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Login) ผู้ใช้จะต้องใส่ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม Login ถ้ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องจะปรากฏหน้าข้อมูลระบบบริหารจัดการคนกล้าคืนถิ่นแพลตฟอร์ม 4.0 ถ้าไม่ถูกต้องจะกลับมาสู่หน้าข้อมูลเดิม

เมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานแล้ว ระบบงานจะอยู่ในส่วน หน้าหลัก ให้เลือกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ หน้าหลัก เป็นส่วนข้อมูลบริหารระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้กันในระบบทั้งหมด โดยมีการสร้าง ระบบงานเพื่อใช้ในหน่วยงาน และทำการเชื่อมโยงระบบ เพื่อใช้งานร่วมกัน