คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้าพัทลุง

แพรวพรรณ ดวงภักดี

คนกล้าพัทลุง

กรรณิศา ตรีภักดิ์

คนกล้าพัทลุง

สมสมัย เอียดคง

คนกล้าพัทลุง

เฉลิมชัย แสงขาว

คนกล้าพัทลุง

นันทนา นะนุ้ย

คนกล้าพัทลุง

เกสร แก้วบัว

คนกล้าพัทลุง