โครงการคนกล้าคืนถิ่น

คนกล้าคืนถิ่น กล้าเริ่มจากสิ่งที่มี กล้าก้าวข้ามความกลัวและกล้าก้าวข้ามค่านิยมของสังคม กลับไปสู่วิถีเกษตรจนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


โครงการคนกล้าคืนถิ่น คือ พื้นที่กลางที่ประสานความร่วมมือร่วมสร้างเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงพัฒนาคนรุ่นใหม่
สร้าง SME ที่พึ่งตนเองได้ด้วยวิถีเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ฟื้นฟูรากฐานที่เคยเข้มแข็งแบบสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเริ่มต้นที่คน
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมให้กล้าเปลี่ยนมาพัฒนาตนเองด้วยวิถีเกษตรยั่งยืน
และดึงศักยภาพกลับไปสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมในชุมชน เกิดการขยายผลเป็นวัฒนธรรมร่วมสร้าง (COLLABORATIVE CULTURE)
เกิดความสำเร็จแบบร่วมไม้ร่วมมือในสังคมต่อไป

คำนิยม
คนกล้าคืนถิ่น กล้าเริ่มจากสิ่งที่มี กล้าก้าวข้ามความกลัวและกล้าก้าวข้ามค่านิยมของสังคม กลับไปสู่วิถีเกษตรจนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กล้าเริ่มง่ายๆ ทำได้จากสิ่งที่มีใช้ชีวิตเรียบง่าย
กล้าใช้ชีวิตสมดุล มีเวลาทำอะไรเยอะแยะ
กล้าคิดต่าง มั่งคั่งทั้งดัชนีความสุขและการเงิน
กล้าสุขภาพดี ทั้งกาย ใจ คุณภาพชีวิตเลิศ
กล้ามีความสุข ในรูปแบบใหม่ ไม่ต้องเหมือนใคร
คืนถิ่น = กล้าคืนถิ่น คืนวิถี เปลี่ยนมาพัฒนาตัวเอง มีกิน มั่งคั่ง อยู่ได้จริง ด้วยวิถีเกษตรยั่งยืน