คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้าชัยภูมิ

อนงค์ อาจจงทอง

คนกล้าชัยภูมิ

ศิรัส สำราญถิ่น

คนกล้าชัยภูมิ

อัชลีย์ เอื้อวรรณกุล

คนกล้าชัยภูมิ

กิจจา อนุรักษา

คนกล้าชัยภูมิ

สุพักตร์ ผานาค

คนกล้าชัยภูมิ

อนุพงษ์ คำสุภาพ

คนกล้าชัยภูมิ

อุทิศ หมื่นนุช

คนกล้าชัยภูมิ

สุเนตร สีอ่อน

คนกล้าชัยภูมิ