คนกล้าคืนถิ่น

ฉวีวรรณ ท้วมเพ็ชร

คนกล้าสงขลา

ประเพ็ญ ศรีมณี

คนกล้าสงขลา

เขมชาติ พิทักษ์

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

ศิวพรรณ มหาสุภาพ

คนกล้านครสวรรค์

เตชิต เพ็งผกา

คนกล้านครสวรรค์