คนกล้าคืนถิ่น

ศศิญา สุวรรณคดี

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

ศศินา ศรีวรรณะ

คนกล้ากำแพงเพชร

คณนาถ วงค์เมือง

คนกล้าแพร่

จิราภา เทพจันตา

คนกล้าน่าน

กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง

คนกล้าอุตรดิตถ์

สาระ กาญจนางกูร

คนกล้าเชียงราย

สุจิตรา อุปาลี

คนกล้าเชียงใหม่

กาญจนา อะปินะ

คนกล้าเชียงใหม่

ธเนศ สุขโกษา

คนกล้าอุตรดิตถ์