คนกล้าคืนถิ่น

พิจาริณี รักศรี

คนกล้านครสวรรค์

กิจจา อนุรักษา

คนกล้าชัยภูมิ

นฤมล บุญเคลิ้ม

คนกล้านครนายก

ณิฌา กัณเจียก

คนกล้านครศรีธรรมราช

มนัสนันท์ ม่านสนิท

คนกล้าอุดรธานี

สันติภาพ สายอินต๊ะ

คนกล้าเชียงราย

นเรนทร์ อินนุพัฒน์

คนกล้าสุราษฎร์ธานี