คนกล้าคืนถิ่น

คุณกร พรจิรวิชัย

คนกล้าลำพูน

ปฏภณ กาจแก้ว

คนกล้ามุกดาหาร

พรเทพ คงเสถียร

คนกล้านครศรีธรรมราช

คมกฤษณ์ ไกรมาก

คนกล้าชุมพร

ดวงแก้ว สิงห์ทอง

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

อนุสรณ์

คนกล้าเพชรบุรี

พิศอำไพ สมความคิด

คนกล้าลำปาง

กล่อมจิต ภัทรบุตร

คนกล้าราชบุรี