คนกล้าคืนถิ่น

ไพโรจน์ ติรสุขวงศา

คนกล้าสมุทรปราการ

ปริญญา อุบล

คนกล้ากาญจนบุรี

ปภาดา เชื่อมแก้ว

คนกล้ากระบี่

พิชิต พงค์ชะนะ

คนกล้านครศรีธรรมราช

อรุยา อริยโสภารักษ์

คนกล้านครสวรรค์

โชติกา สืบวงศ์ลี

คนกล้านครสวรรค์

ทิพรส สีดอกบวบ

คนกล้าเชียงราย