คนกล้าคืนถิ่น

กัลป์ตะวัน คงสังข์

คนกล้านครศรีธรรมราช

อุทัย อิสสระ

คนกล้าพัทลุง

อำพัน ดวงจิต

คนกล้าพัทลุง

เจนจิรา ดวงจิต

คนกล้าพัทลุง

สุภาภรณ์​ แซ่ลิ่ม

คนกล้าสงขลา

ประเสริฐ สุขใส

คนกล้าพัทลุง

มนตรี ประดิษฐ์ผล

คนกล้าพัทลุง