คนกล้าคืนถิ่น

จุฑารัตน์ ทวีมาศ

คนกล้าสงขลา

ชญาพัตร์ สุขลิ้ม

คนกล้าพัทลุง

นิยะดา ตาเละ

คนกล้าสงขลา

ตนสรร หาญศิริสาธิต

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

ดวงแก้ว สิงห์ทอง

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

ธวัช ศรีการุญ

คนกล้าภูเก็ต

รัตติยา กระบรรณ

คนกล้านครศรีธรรมราช

สโรชา จันจุฬา

คนกล้าสงขลา