คนกล้าคืนถิ่น

นิตยา นาคสุวรรณ์

คนกล้านครศรีธรรมราช

สุทธิพงษ์ เป็งมา

คนกล้าลำปาง

จิราพร ทองใหม่

คนกล้าพัทลุง

วิทยา บัวมาตร

คนกล้าขอนแก่น

อาทิตย์ มินขุนทด

คนกล้านครราชสีมา

พิเชษฐ์ วิศรีธิปกรณ์

คนกล้ากำแพงเพชร

ธีร์ธวัช ปัตเนตร

คนกล้าศรีสะเกษ