คนกล้าคืนถิ่น

ดเรศ ทองขนาน

คนกล้านครศรีธรรมราช

กันตพงศ์ คงหอม

คนกล้านครศรีธรรมราช

โกวิทย์ ฤทธิวงศ์

คนกล้าสงขลา

อารักษ์ สงขาว

คนกล้าตรัง

เฉลิมชัย แสงขาว

คนกล้าพัทลุง

สุธิษา จันทร์ปรุง

คนกล้านครศรีธรรมราช