คนกล้าคืนถิ่น

ณัฐวุฒิ เนตรวัตร

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

นันธา สมบุญ

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

พัชฌา ชัยชนะ

คนกล้าเชียงราย

จุฑามาศ สายสุวรรณ์

คนกล้าสระบุรี

ปุญญพัฒน์ เปนนาม

คนกล้าร้อยเอ็ด

นิตยา นาคสุวรรณ์

คนกล้านครศรีธรรมราช

ธรรมศักดิ์ สุขเอี่ยม

คนกล้าสมุทรปราการ

ศุภกร เชื้อบ่อคา

คนกล้าสุราษฎร์ธานี