คนกล้าคืนถิ่น

จรัสศรี พัฒน์ทอง

คนกล้าประจวบคีรีขันธ์

ปานเทพ วิริยานนท์

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

ธานินทร์ ธัญญหาญ

คนกล้าปราจีนบุรี

ณฐพร โฆษ์วงศ์

คนกล้านครปฐม