คนกล้าคืนถิ่น

วสันต์ เจียมรัตนกุล

คนกล้านครศรีธรรมราช

ปฐมพงศ์ ศรีจันทร์

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

ณัฏฐากมล เธียรโชติ

คนกล้านครศรีธรรมราช

สมบัติ สวัสดิ์ผล

คนกล้ากญบุรี

ณิฌา กัณเจียก

คนกล้านครศรีธรรมราช

ตุลยวัต พุ่มทิม

คนกล้าสระบุรี

เชตะวัน บรรพชาติ

คนกล้ากาฬสินธุ์

ณัฐถา สีหาราช

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

อาภากร บุตรจันทา

คนกล้าฉะเชิงเทรา