คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้าชัยภูมิ

เอมอร บุญพิมพ์

คนกล้าชัยภูมิ

สุภัชชา กาสี

คนกล้าชัยภูมิ

อานุวัฒน์ ไรสันเทียะ

คนกล้าชัยภูมิ

พนิดา จำนงค์ธรรม

คนกล้าชัยภูมิ

สุรศักดิ์ ใจดี

คนกล้าชัยภูมิ

มญชุภา ตรีสรานุวัฒนา

คนกล้าชัยภูมิ

จิรพนธ์ คำอิน

คนกล้าชัยภูมิ

สนธยา สมศรี

คนกล้าชัยภูมิ

นวลจันทร์ หาญชัย

คนกล้าชัยภูมิ