คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้าชัยภูมิ

บุญมี เชื้อนาวัว

คนกล้าชัยภูมิ

ยุพดี บำรุงหมู่

คนกล้าชัยภูมิ

ละควน แก้วน้อย

คนกล้าชัยภูมิ

พรรณอนงค์ เพชรประไพ

คนกล้าชัยภูมิ

วิภา พรศรี

คนกล้าชัยภูมิ

วิรินทร์ อาจจงทอง

คนกล้าชัยภูมิ

ศิริลักษณ์ เฆ้พวง

คนกล้าชัยภูมิ

หนูรักษ์ จันทะดวง

คนกล้าชัยภูมิ

อำนวย ก่อกำลัง

คนกล้าชัยภูมิ