คนกล้าคืนถิ่น

การณ์ ศุภวัสจิระวัฒน์

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

น้ำฝน เอี่ยมสะอาด

คนกล้าประจวบคีรีขันธ์

ศรีฟ้า วงษ์สุวรรณ์

คนกล้าเพชรบูรณ์

มงคล เพ็ชรเนียม

คนกล้ากำแพงเพชร

พิจาริณี รักศรี

คนกล้านครสวรรค์

กิจจา อนุรักษา

คนกล้าชัยภูมิ

นฤมล บุญเคลิ้ม

คนกล้านครนายก

ณิฌา กัณเจียก

คนกล้านครศรีธรรมราช