คนกล้าคืนถิ่น

ยุวดี ตาดี

คนกล้าสกลนคร

ราฎา กรมเมือง

คนกล้าสตูล

ปณิธิ เลาหบรรจง

คนกล้ากระบี่

สุชิน มั่งมี

คนกล้าสระบุรี

ปิยวิทย์ อินทรโม

คนกล้านครศรีธรรมราช

สัญญา ฉายาวิก

คนกล้านครศรีธรรมราช

ธีระพงศ์ ขุนเพ็ชร

คนกล้าสงขลา