คนกล้าคืนถิ่น

กิตติภพ ทาสี

คนกล้าพะเยา

เจนณรงค์ มณีฉาย

คนกล้านครศรีธรรมราช

วรวุฒิ อาบจะบก

คนกล้านครราชสีมา

อรทัย เจริญพักตร์

คนกล้านครปฐม

ณิชาดา ภัทร์ธนโสภณ

คนกล้าพิจิตร

อรุณ วิริโยคุณ

คนกล้าร้อยเอ็ด

อัญชุลี เกตุเหลือ

คนกล้าสุพรรณบุรี

มาติกา ศรีวรรณะ

คนกล้ากำแพงเพชร