คนกล้าคืนถิ่น

จุไรลักษณ์ สุวรรณเนตร

คนกล้าสุพรรณบุรี

นันณภัทร์ ทิมอรรถ

คนกล้ากาญจนบุรี

วาสินา ขำปู่

คนกล้าสุพรรณบุรี

นริสา สุขโชติ

คนกล้าพิษณุโลก

จีรพร โชคถาวรเจริญ

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

สิทธิศักดิ์ โตปาน

คนกล้าสมุทรปราการ

พวงเพ็ชร ยานะ

คนกล้าพะเยา

เมธี นนทา

คนกล้านครศรีธรรมราช

ประเสริฐ รัพยูร

คนกล้าสงขลา