คนกล้าคืนถิ่น

แพรวพรรณ ดวงภักดี

คนกล้าพัทลุง

พลวัฒน์ ราชาพล

คนกล้านครศรีธรรมราช

ศศิญา สุวรรณคดี

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

ศศินา ศรีวรรณะ

คนกล้ากำแพงเพชร

คณนาถ วงค์เมือง

คนกล้าแพร่

จิราภา เทพจันตา

คนกล้าน่าน

กัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง

คนกล้าอุตรดิตถ์

สาระ กาญจนางกูร

คนกล้าเชียงราย

สุจิตรา อุปาลี

คนกล้าเชียงใหม่