คนกล้าคืนถิ่น

ณัฐรินีย์ บุญชื่น

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

นูรมี ดาโอะ

คนกล้าปัตตานี

เจษฎาภรณ์ เจะโส

คนกล้านครศรีธรรมราช

ราตรี จันดี

คนกล้าชุมพร

ธิปไตย วัฒนวิกย์กิจ

คนกล้าประจวบคีรีขันธ์

บำรงค์ สามล

คนกล้านครศรีธรรมราช

อุไร ณ นุวงศ์

คนกล้านครศรีธรรมราช