คนกล้าคืนถิ่น

พรรณวดี ทาโคตร

คนกล้าเชียงใหม่

บุษฎี ปริปุณณานนท์

คนกล้านครปฐม

บวรลักษณ์ พิลึก

คนกล้ากำแพงเพชร

พรชัย เนตรประชา

คนกล้านครปฐม

ธนโชติ สัญจรดี

คนกล้าสุรินทร์

สิริเพียร ปราณีจิตต์

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

วัลยา สิริโรจน์อนันต์

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

วรวรรณ ธำรงวรางกูร

คนกล้ากรุงเทพมหานคร