คนกล้าคืนถิ่น

อภิเชษฐ จินดาจันทร์

คนกล้านครศรีธรรมราช

พีระพงษ์ อินสลุด

คนกล้าเพชรบูรณ์

สุวลักษณ์ คงยอด

คนกล้าเชียงใหม่

ประจวบ คงอินทร์

คนกล้าลพบุรี

กิตติศักดิ์ มิตตัสสะ

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

พิสิษฐ์ กุลโพธิ์ศรี

คนกล้าราชบุรี

วสันต์ เจียมรัตนกุล

คนกล้านครศรีธรรมราช