คนกล้าคืนถิ่น

นิภา สุขแก้วมณี

คนกล้าปัตตานี

ปุณยวีร์ กุศลสุขไพศาล

คนกล้าร้อยเอ็ด

ณัฐภูมิ ศรีกุลบุตร

คนกล้ามหาสารคาม

เสกสรร สถิตย์

คนกล้าสุพรรณบุรี

สราวุธ กาลพัฒน์

คนกล้าชุมพร

มาติกา ศรีวรรณะ

คนกล้ากำแพงเพชร