คนกล้าคืนถิ่น

อภิเชษฐ จินดาจันทร์

คนกล้านครศรีธรรมราช

นันทิยา วาสยศ

คนกล้าสุพรรณบุรี

อนิรุจน์ ธนรักษ์สกุลสุข

คนกล้านครศรีธรรมราช

วราภรณ์ เรืองศักดิ์

คนกล้าขอนแก่น

ปณิธาน ประทีปรัตน์

คนกล้าสุรินทร์

อนัญญา บุญญะ

คนกล้าสุโขทัย