คนกล้าคืนถิ่น

วันเพ็ญ เซรัมย์

คนกล้านครศรีธรรมราช

นิภาวรรณ เสนแก้ว

คนกล้านครศรีธรรมราช

วุฒิชัย กาญจนา

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

พิณทยา ทองแก้ว

คนกล้าชุมพร

สุรศักดิ์ จินาพันธ์

คนกล้าสมุทรปราการ

อารี สุวรรณมณี

คนกล้าประจวบคีรีขันธ์

อมรทิพย์ คงเนียม

คนกล้าสระบุรี

อัญชณาภา ตรรกดุษฎี

คนกล้านครสวรรค์

จีรพร สุขใจมั่นคง

คนกล้าเพชรบุรี