คนกล้าคืนถิ่น

จงเจริญ ไกรนรา

คนกล้านครศรีธรรมราช

วิสุนันท์ คุ้มอยู่

คนกล้านนทบุรี

พริษฐ์สรา ม่วงโมรี

คนกล้าราชบุรี

ณัฐวุฒิ ลอยมา

คนกล้าพะเยา

ภิภพ กมลเกตุโสภณ

คนกล้ากาญจนบุรี

มงคล พิณแพทย์

คนกล้าปราจีนบุรี

หัตทัย อรุโณทัย

คนกล้าสงขลา

ภูมิ สกุลพัฒนะเจริญ

คนกล้ากรุงเทพมหานคร