คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้าสระบุรี

จุฑามาศ สายสุวรรณ์

คนกล้าสระบุรี

วรรณวิมล ชัยกิจ

คนกล้าสระบุรี

ศรีสุรางค์ บำรุงวงษ์

คนกล้าสระบุรี

สมศรี เพ็งรุ่ง

คนกล้าสระบุรี

ประทุมมาศ ทองคำร้อย

คนกล้าสระบุรี

เฉลิมชัย แจ้งสว่าง

คนกล้าสระบุรี

เชิดชัย กลางสาทร

คนกล้าสระบุรี

โอฬาร คุ้มศึก

คนกล้าสระบุรี

ถาวร แผนสมบูรณ์

คนกล้าสระบุรี