คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้าเชียงใหม่

เบญจลักษณ์ รัตนโอภาส

คนกล้าเชียงใหม่

นราพันธ์ จันทร์กระจาย

คนกล้าเชียงใหม่

พรทิพย์ ติ๊บตอง

คนกล้าเชียงใหม่

ปาล ศรีวิชัย

คนกล้าเชียงใหม่

พรรณวดี ทาโคตร

คนกล้าเชียงใหม่

วราภรณ์ เรืองศักดิ์

คนกล้าขอนแก่น

กิร วัฒนกิตติ

คนกล้าเชียงใหม่

ยมลภร ดาววี

คนกล้าเชียงใหม่