กล้ารู้ : องค์ความรู้ : หนังสือจากงานวิจัยการพัฒนาธุรกิจเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่

หนังสือจากงานวิจัยการพัฒนาธุรกิจเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่หนังสือออนไลน์

 

ข้อแนะนำในการใช้หนังสือออนไลน์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone):
1. กลับโทรศัพท์ของท่านให้เป็นแนวนอนอัตโนมัติ เพื่อมุมอ่านที่กว้างขึ้น
2. หากตัวหนังสือเล็กไป สามารถขยายด้วย 2 นิ้วได้ กรณีใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
3. หนังสือมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้มีการนำไปคัดลอก เผยแพร่ ทำซ้ำ ทั้งไฟล์ออนไลน์
    หรือรูปเล่มสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวต่างๆนอกโครงการคนกล้าคืนถิ่น
    และต้องได้รับอนุญาตจากทางโครงการคนกล้าคืนถิ่นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น

 

1. แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานรากสังคม และสิ่งแวดล้อม
    - กรณีศึกษาโครงการคนกล้าคืนถิ่น

 

2. บทเรียนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาธุรกิจเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่
    - ทำเนียบคนกล้าคืนถิ่น