การเปลี่ยนรหัสผ่าน/สร้างผู้ใช้ใหม่ในระบบ
สร้างผู้ใช้ใหม่ในระบบ

ระบบบริหารจัดการ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ป้องกันการทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีการกำหนดสิทธิการใช้งานของระบบ สำหรับคนกล้าคืนถิ่นที่จะทำการเข้าสู่ระบบแต่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ จำเป็นต้องสร้างผู้ใช้งานระบบก่อน สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเข้าสู่ระบบสร้างผู้ใช้ใหม่

เมนูด้านบนเมื่อกด เข้าสู่ระบบจะแสดงกล่องข้อมูลให้ทำการใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน และมีข้อความ *ลืมรหัสผ่าน ซึ่งจะปรากฎเฉพาะเมื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น

เมนูด้านล่างเข้าสู่ระบบคนกล้าแพลทฟอร์ม เชื่อมโยงสู่หน้าเข้าสู่ระบบคนกล้าแพลทฟอร์ม และมีข้อความ *ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนการสร้างผู้ใช้ใหม่

1. กด *ลืมรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ จะแสดงหน้าข้อมูลให้ทำการใส่ประกอบด้วย

1.1.เมื่อปรากฏหน้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะต้องใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนและอีเมลล์ เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ถ้าหมายเลขประจำตัวประชาชนและอีเมลล์ถูกต้องจะปรากฏหน้าข้อมูลเพื่อระบุในขั้นต่อไป

===หรือ===

1.2.เมื่อปรากฏหน้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะต้องใส่ชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจำตัวประชาชนหรืออีเมลล์ เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ถ้าชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจำตัวประชาชนหรืออีเมลล์ถูกต้องจะปรากฏหน้าข้อมูลเพื่อระบุในขั้นต่อไป

ถ้าไม่ถูกต้องจะกลับมาสู่หน้าข้อมูลเดิมและแสดงข้อความเตือน

2.เมื่อปรากฏหน้าข้อมูลสร้างผู้ใช้ใหม่ในระบบ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้ว เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม กำหนดผู้ใช้ระบบ

ถ้าหมายเลขรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกต้องจะปรากฏหน้าข้อมูลเพื่อระบุในขั้นต่อไป

ถ้าไม่ถูกต้องจะกลับมาสู่หน้าข้อมูลเดิมและแสดงข้อความเตือน

จากนั้นทำการเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานแล้ว ระบบงานจะอยู่ในส่วน หน้าหลัก ให้เลือกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ หน้าหลัก เป็นส่วนข้อมูลบริหารระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้กันในระบบทั้งหมด โดยมีการสร้าง ระบบงานเพื่อใช้ในหน่วยงาน และทำการเชื่อมโยงระบบ เพื่อใช้งานร่วมกัน

การเปลี่ยนรหัสผ่าน
การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ระบบบริหารจัดการ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ป้องกันการทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีการกำหนดสิทธิการใช้งานของระบบ สำหรับคนกล้าคืนถิ่นที่จะทำการเข้าสู่ระบบมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ และลืมรหัสผ่าน สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเข้าสู่ระบบเปลี่ยนรหัสผ่าน

เมนูด้านบนเมื่อกด เข้าสู่ระบบจะแสดงกล่องข้อมูลให้ทำการใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน และมีข้อความ *ลืมรหัสผ่าน ซึ่งจะปรากฎเฉพาะเมื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น

เมนูด้านล่างเข้าสู่ระบบคนกล้าแพลทฟอร์ม เชื่อมโยงสู่หน้าเข้าสู่ระบบคนกล้าแพลทฟอร์ม และมีข้อความ *ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน

1. กด *ลืมรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ จะแสดงหน้าข้อมูลให้ทำการใส่ประกอบด้วย

1.1.เมื่อปรากฏหน้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะต้องใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนและอีเมลล์ เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ถ้าหมายเลขประจำตัวประชาชนและอีเมลล์ถูกต้องจะปรากฏหน้าข้อมูลเพื่อระบุในขั้นต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องจะกลับมาสู่หน้าข้อมูลเดิมและแสดงข้อความเตือน

===หรือ===

1.2.เมื่อปรากฏหน้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะต้องใส่ชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจำตัวประชาชนหรืออีเมลล์ เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ถ้าชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจำตัวประชาชนหรืออีเมลล์ถูกต้องจะปรากฏหน้าข้อมูลเพื่อระบุในขั้นต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องจะกลับมาสู่หน้าข้อมูลเดิมและแสดงข้อความเตือน

2.เมื่อปรากฏหน้าข้อมูลเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้ว เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน

ถ้ารหัสผ่านถูกต้องจะปรากฏหน้าข้อมูลเพื่อระบุในขั้นต่อไป

ถ้าไม่ถูกต้องจะกลับมาสู่หน้าข้อมูลเดิมและแสดงข้อความเตือน

จากนั้นทำการเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานแล้ว ระบบงานจะอยู่ในส่วน หน้าหลัก ให้เลือกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ หน้าหลัก เป็นส่วนข้อมูลบริหารระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้กันในระบบทั้งหมด โดยมีการสร้าง ระบบงานเพื่อใช้ในหน่วยงาน และทำการเชื่อมโยงระบบ เพื่อใช้งานร่วมกัน