ระบบคนกล้าคืนถิ่นแพลตฟอร์ม 4.0

โครงการคนกล้าคืนถิ่น คือ พื้นที่กลางที่ประสานความร่วมมือร่วมสร้างเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงพัฒนาคนรุ่นใหม่ สร้าง SME ที่พึ่งตนเองได้ด้วยวิถีเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูรากฐานที่เคยเข้มแข็งแบบสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเริ่มต้นที่คน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมให้กล้าเปลี่ยนมาพัฒนาตนเองด้วยวิถีเกษตรยั่งยืน และดึงศักยภาพกลับไปสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมในชุมชน เกิดการขยายผลเป็นวัฒนธรรมร่วมสร้าง (COLLABORATIVE CULTURE) เกิดความสำเร็จแบบร่วมไม้ร่วมมือในสังคมต่อไป

ส่วนงานสำหรับคนกล้าคืนถิ่น

กระบวนการเข้าสู่เส้ทางเกษตรบนเส้นทางคนกล้าคืนถิ่น ต้องผ่านการอบรมบ่มเพาะคนกล้าคืนถิ่น และลงแปลง คนกล้าคืนถิ่นที่ผ่านกระบวนการแล้วจะสามารถใช้งานระบบในส่วนคนกล้าคืนถิ่นแพลตฟอร์ม 4.0 ได้

การเข้าสู่ระบบคนกล้าคืนถิ่น

ทีมงานสนับสนุน

ทีมไอทีคนกล้าคืนถิ่น