คนกล้าคืนถิ่น

ปุญญพัฒน์ เปนนาม

  • คนกล้าร้อยเอ็ด
  • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/ghostcyber3099
  • Facebook : ghostcyber3099

จุดเปลี่ยนทเี่ข้ามาทา อาชีพเกษตรกรรม(แรงบันดาลใจ/ต้นแบบ)
         จากการที่ครอบครัวประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ทำงานเป็นนักวิชาการคอมพิมเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซ่ึงต้องกลับไปดูแลกิจการ และพ่อ แม่ที่อายมุากข้ึน จึงหันมามองภาคการเกษตรเพื่อสานต่อภาคการเกษตรต่อจากพอ่ แม่จึงไดเ้ริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ และเข้ารับการอบรมเรื่องการเกษตร และต้องการนำความรู้ภาคไอทีเขา้มาผสมผสานกับการทำ การเกษตรจึงได้ทำ การทดลอง การเกษตรและลงมือทำด้านการเกษตรอย่างจริงจัง
ทัศนคติในการด าเนินชีวิต
1.ไม่มีอะไรในโลกน้ีเพอร์เฟกต์
2.คนเราต้องพบกบัความ
3.ความสำเร็จไม่มีถ้าไม่รู้จ้กล้มเหลว
4.ความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงไม่มีวันสำเร็จ มาก่อนการลงมือทำ 
5.การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
มุมมองต่ออาชีพเกษตรกรรม 
อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพ ที่เสริมสร้างความสุขสมบูรณ์ให้แก่บ้านเมือง โดยส่วนรวม ผู้ที่มีอาชีพ การเกษตรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความรู้จักสังเกต ความขยันหมั่น เพียรและความมานะ บากบั่น อดทน
ความมุ่งหวังในอนาคต พัฒนาภาคการเกษตร ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เล้ียงชีพ และครอบครัวได้อย่างมีความสุข

คนกล้ารู้

กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียน กล้ารู้ ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น