คนกล้าคืนถิ่น

นรินทร์ สุขสบาย

  • คนกล้าสงขลา
  • เว็บไซต์ :
  • Facebook :

    ชื่อแจ๊ส นายนรินทร์ สุขสบาย ที่อยู่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
    การศึกษาปริญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
    มีความสนใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคิดว่าการดำเนินชีวิตในวิถีพอเพียง เป็นคำตอบที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น
    มีที่ดิน 2 ไร่ ที่ทิ้งรกร้างมานาน และหลังจากหาความรู้ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาในระดับหนึ่ง ได้ตัดสินใจลาออกจากงาน และลงมือทำ พร้อมทั้งสร้างเพจ “2 ไร่ พอเพียง 2 rai sufficiency” เพื่อเป็นบันทึกการทำงานและเพื่อเผยแพร่ในสิ่งที่ทำ(ปัจจุบัน เพจ เป็นช่องทางในการขายผลผลิตจากไร่ด้วย)
    เข้าอบรมในโครงการ 1 ไร่ 1แสน ทำให้ได้ความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์และวิธีการปลูกข้าว
    เข้าร่วมโครงการ “คนกล้าคืนถิ่น season 2 ” จากคำแนะนำของพี่คำนึง นวลมณีย์ ซึ่งทำให้ได้แนวทางในการจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้เครือข่ายในการดำเนินชีวิตในวิถีเกษตรที่ยั่งยืน
    ความคาดหวัง “บนพื้นที่ 2 ไร่ จะทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”
    สโลแกน ” ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”