กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

นวัตกรรมไผ่สร้างสุข เรียนรู้ภูมิปัญญาสู่การต่อยอดในอนาคต

ไผ่ พืชแห่งภูมิปัญญาโบราณที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น สืบสานงานสร้างวิถีชนในทุกรูปแบบ เกิดการต่อยอดนำไปใช้ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ยั่งยืนสู่อนาคต

 

จุดประสงค์

1. เพื่อให้รู้จัก และวิธีการในการนำไผ่ไปใช้ประโยชน์

2. เพื่อให้สามารถประดิษฐ์คิดค้น สร้างผลงานจากไผ่ขึ้นมาได้

3. เพื่อให้เกิดการต่อยอดสู่การสร้างผลงานจากไผ่สู่อนาคต

 

เป้าหมาย

1. รู้จักชนิดของไผ่ที่จะนำไปใช้ และวิธีการนำไผ่มาใช้งาน

2. สามารถลงมือปฏิบัติจริง ขึ้นรูปชิ้นงานไม้ไผ่ได้ จนถึงจบชิ้นงาน

3. มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดการต่อยอดผลงานไม้ไผ่สู่อนาคต

 

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 (3 วัน) ที่นาบัวคาเฟ่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏ์ธานี

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการนำไม้ไผ่หรือสิ่งใกล้ตัวที่มีมาทำให้เกิดประโยชน์

2. เข้าใจขั้นตอนการเตรียมการสร้างชิ้นงานจากไม้ไผ่เบื้องต้น

3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ลงมือทำไปต่อยอดการสร้างชิ้นงานไม้ไผ่ใหม่ๆ


กำหนดการกิจกรรม

นวัตกรรมไผ่สร้างสุข  เรียนรู้ภูมิปัญญาสู่การต่อยอดในอนาคต

วันศุกร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 (3 วัน)

ที่นาบัวคาเฟ่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏ์ธานี

 

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

09.00 น. ลงทะเบียน ณ นาบัวคาเฟ่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏ์ธานี

และจัดเตรียมที่พัก กางเต็นท์

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

13.00 น. เจ้าบ้านกล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำวิทยากร และทีมงาน

เริ่มกระบวนการลงมือเรียนรู้และปฏิบัติสร้างผลงานจากไม้ไผ่

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า จิบกาแฟ แลวิวนาบัว

และเตรียมตัวเรียนรู้ภาคเช้า

09.00 น. เรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานจากไม้ไผ่ (ต่อเนื่องจากวันที่ 1)

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

13.00 น. เรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานจากไม้ไผ่ (ต่อ)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า จิบกาแฟ แลวิวนาบัว

และเตรียมตัวเรียนรู้ภาคเช้า

09.00 น. เรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานจากไม้ไผ่จนจบ

และได้ถ่ายรูปกับผลงานทั้งหมด (ต่อเนื่องจากวันที่ 2)

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

13.00 น. สรุปและถอดบทเรียนร่วมกัน เก็บภาพหมู่

และแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ:

  • ผู้เข้าอบรมสามารถพักเบครดื่มเครื่องดื่มและขนมเบราได้ตามที่จัดไว้ให้ตามความเหมาะสมของเวลาได้เลย

  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


อุปกรณ์และสิ่งที่ต้องเตรียมมา

  1. เครื่องนอนส่วนตัว (ทางนาบัวมีเต็นท์จัดเตรียมไว้ให้)

  2. ของใช้ส่วนตัวของผู้เข้าร่วมอบรม

  3. ยาสามัญต่างๆ หรือยาประจำตัว (หากมี)

  4. ชุดที่ใช้ในการเข้าร่วมอบรม จะต้องมีความคล่องตัวในการลงมือปฏิบัติ ถุงมือ ปลอกแขนเพื่อป้องกันขนไผ่

  5. รองเท้าที่เหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่ต้องช่วยขน ย้าย แบก หรือตัดไม้ไผ่ เป็นต้น

  6. อุปกรณแสงสว่างในเต็นท์ ปลั๊กไฟพ่วง และอุปกรณ์ชาร์ทแบตต่างๆส่วนตัว

 

การรับสมัคร

สำหรับคนกล้าฯ และบุคคลทั่วไปที่สนใจการเรียนรู้การทำชิ้นงานจากไม้ไผ่ รับสมัคร 10 คน รับสมัครและชำระค่าเข้าร่วมอบรมไม่เกินวันที่ 20 มกราคม 2562

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

จำนวน 3,900 ต่อคน โดยในค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้รวมถึง

    1. อาหารทั้งหมด 7 มื้อ (ระยะเวลา 3 วัน)

    2. ที่พักกางเต็นท์ริมน้ำ ที่นาบัวคาเฟ่

    3. อุปกรณ์ในการลงมือปฏิบัติการ

    4. วิทยากร และค่าเดินทาง (วิทยากรโดย นายธาดา อินทอง หรือ เชษฐ คนชอบเที่ยว)

    5. ทีมงานต่างๆ

 

สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ลิงค์รายะเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรม http://bit.ly/2AucNUk

หรือติดต่อ คุณมอลลี่

โทร: 06-1369-0445  Line: 0613690445

 

หมายเหตุ:  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุน โครงการคนกล้าคืนถิ่นเพื่อทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป 


ลงทะเบียน ยืนยันการชำระเงิน