กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

10 ปี คนกล้าคืนถิ่น : Workshop : นวัตกรรมเกษตรพึ่งตนหลักสูตรการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรพึ่งตน การนำนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืช สัตว์ ปัจจัยการผลิต การแปรรูป การตลาด การขาย และบริการ

หลักสูตรการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรพึ่งตน การนำนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืช สัตว์ ปัจจัยการผลิต การพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางเกษตร และการประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย :
เกษตรกร และ ผู้สนใจในวิถีเกษตร สนใจเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรแบบพึ่งตนเอง

วัน-เวลา
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.30 น.

ณ ไร่ลุงคริส​ อ.แก่งคอย​ จ.สระบุรี

หัวข้อเรียนรู้
1. การพัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมทางด้านการเกษตรยั่งยืน บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง
2. นวัตกรรมการผลิตในระบบเกษตรยั่งยืน บนฐานเกษตรอินทรีย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตรแบบพึ่งตน
4. เครื่องมือนวัตกรรมส่งเสริมการตลาดแบบมีอัตลักษณ์
5. ปฏิบัติการเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตด้วยเทคโนโลยีอบแห้ง ผักผง ด้วยตู้อบถังพลังถ่าน เตาชีวมวล3พลัง

ฟรี : E-Book : คู่มือเกษตรพึ่งตน รวมรวมนวัตกรรมการผลิต การแปรรูป เครื่องมือและเทคโนโลยี มากกว่า 100 เรื่อง
Youtube : เกษตรพึ่งตน
https://www.youtube.com/@kasetphungton

วิทยากร : พรเทพ คงเสถียร คนกล้าคืนถิ่น S3 : เกษตรกรนักนวัตกรรม

จำนวนรับสมัคร : 30 ท่าน
ค่าสมัคร : ฟรี!