คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้าร้อยเอ็ด

ชาญชาย เชาว์ชาญ

คนกล้าร้อยเอ็ด

พายุ ตาลลาภ

คนกล้าร้อยเอ็ด

ดอนเมือง ไชยคิรินทร์

คนกล้าร้อยเอ็ด

อรุณ วิริโยคุณ

คนกล้าร้อยเอ็ด

รุ่งสว่าง คำสิงห์กุล

คนกล้าร้อยเอ็ด

ปุณยวีร์ กุศลสุขไพศาล

คนกล้าร้อยเอ็ด

พุทธา นามขุน

คนกล้าร้อยเอ็ด

วันที บุญพรม

คนกล้าร้อยเอ็ด

แก้วใจ มีเทียน

คนกล้าร้อยเอ็ด