คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้ากำแพงเพชร

มาติกา ศรีวรรณะ

คนกล้ากำแพงเพชร

มงคล เพ็ชรเนียม

คนกล้ากำแพงเพชร

พิเชษฐ์ วิศรีธิปกรณ์

คนกล้ากำแพงเพชร

อำพล อินสูงเนิน

คนกล้ากำแพงเพชร

ไกรลาศ ศรีคล้าย

คนกล้ากำแพงเพชร

ธีรภัทร์ มิ่งรักษา

คนกล้ากำแพงเพชร

ธงชัย เดชะผล

คนกล้ากำแพงเพชร

ทรงชัย กีรกมลชัย

คนกล้ากำแพงเพชร

บวรลักษณ์ พิลึก

คนกล้ากำแพงเพชร