คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้ากำแพงเพชร

ศศินา ศรีวรรณะ

คนกล้ากำแพงเพชร

วีระพงษ์ ทองชาติ

คนกล้ากำแพงเพชร

ฐิติวัฒน์ บัวพันธุ์

คนกล้ากำแพงเพชร

รจนา ประเทศ

คนกล้ากำแพงเพชร

บวรลักษณ์ พิลึก

คนกล้ากำแพงเพชร

มาติกา ศรีวรรณะ

คนกล้ากำแพงเพชร

มงคล เพ็ชรเนียม

คนกล้ากำแพงเพชร

พิเชษฐ์ วิศรีธิปกรณ์

คนกล้ากำแพงเพชร

อำพล อินสูงเนิน

คนกล้ากำแพงเพชร