คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้ากำแพงเพชร

พิเชษฐ์ วิศรีธิปกรณ์

คนกล้ากำแพงเพชร

มาติกา ศรีวรรณะ

คนกล้ากำแพงเพชร

ธงชัย เดชะผล

คนกล้ากำแพงเพชร

ทรงชัย กีรกมลชัย

คนกล้ากำแพงเพชร

บวรลักษณ์ พิลึก

คนกล้ากำแพงเพชร

ชัยณรงค์ ประฉิมมะ

คนกล้ากำแพงเพชร

มงคล เพ็ชรเนียม

คนกล้ากำแพงเพชร

เอกวัฒน์ บุตรอ่ำ

คนกล้าราชบุรี

อิทธิชัย เขียนสอาด

คนกล้ากำแพงเพชร