คนกล้าคืนถิ่น : คนกล้าเชียงใหม่

อภิวิชญ์ อินต๊ะปาน

คนกล้าเชียงใหม่

รัชฎาภรณ์ ปัญญา

คนกล้าเชียงใหม่

อรรถกร เรืองภัทรกุล

คนกล้าเชียงใหม่

อรทัย อินต๊ะยศ

คนกล้าเชียงใหม่

สุรวงศ์ เจริญค้าธนพงษ์

คนกล้าเชียงใหม่

พิมพิลา นันตะแก้ว

คนกล้าเชียงใหม่

ปิยะณัฎฐ์ โป่ดี

คนกล้าเชียงใหม่

ชาตรี คันทะวงค์

คนกล้าเชียงใหม่

แจ่มศรี คีรีสถาวร

คนกล้าเชียงใหม่