คนกล้าคืนถิ่น

พรเทพ คงเสถียร

คนกล้านครศรีธรรมราช

คมกฤษณ์ ไกรมาก

คนกล้าชุมพร

ดวงแก้ว สิงห์ทอง

คนกล้ากรุงเทพมหานคร

อนุสรณ์

คนกล้าเพชรบุรี

พิศอำไพ สมความคิด

คนกล้าลำปาง

กล่อมจิต ภัทรบุตร

คนกล้าราชบุรี

ธนัญญา ฉลาด

คนกล้าบุรีรัมย์