คนกล้าคืนถิ่น

  • คนกล้านครศรีธรรมราช
  • เว็บไซต์ : www.suanjuntrakarn.wordpress.com
  • Facebook : วรายุทธ์ ชูสิงห์

วรายุทธ์ ชูสิงห์

สละอินทรีย์

คนกล้ารู้

กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียน กล้ารู้ ตามแบบคนกล้าคืนถิ่น

เครื่องให้ปุ๋ย+ฮอร์โมน+สารไล่แมลงผ่านระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานจำจึงต้องหาเครื่องทุ่นแรงในการจัดการสวน ในการให้น้ำปุ๋ย ฮอร์โมนน้ำหมัก สารขับไล่แมลง ไปพร้อมกันกับการให้น้ำในแต่ละวัน