คนกล้าคืนถิ่น

สุภาพร พุ่มนิล

คนกล้าชุมพร

จตุรงค์ อินทรรุ่ง

คนกล้านครปฐม

นัยนา ฟุตามุระ

คนกล้าพะเยา

กรรณิกา นาระต๊ะ

คนกล้าเชียงราย

ปวีณา คำภาพงษา

คนกล้าเชียงราย

สุรวุฒิ โลกวิทย์

คนกล้าพัทลุง

อธิธาดา มุสิโก

คนกล้าชุมพร