คนกล้าคืนถิ่น

อรทัย เจริญพักตร์

คนกล้านครปฐม

ณิชาดา ภัทร์ธนโสภณ

คนกล้าพิจิตร

อรุณ วิริโยคุณ

คนกล้าร้อยเอ็ด

อัญชุลี เกตุเหลือ

คนกล้าสุพรรณบุรี

มาติกา ศรีวรรณะ

คนกล้ากำแพงเพชร

สิโนรส สุธรรม

คนกล้านครพนม

สุรวุฒิ เพ็งป่าแต้ว

คนกล้าอุตรดิตถ์

วิชาญ ลิ้มศักดิ์ศรี

คนกล้าสระแก้ว