คนกล้าคืนถิ่น

ขจี บุญดี

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

คณนาถ พิมพ์โพธิ์

คนกล้าสงขลา

ฟองเงิน บรรลุสุข

คนกล้าพังงา

อัครพล ทองมาก

คนกล้านครศรีธรรมราช

สมสมัย เอียดคง

คนกล้าพัทลุง