คนกล้าคืนถิ่น

ธิปไตย วัฒนวิกย์กิจ

คนกล้าประจวบคีรีขันธ์

ศศิธร จันทร์แจ้ง

คนกล้าศรีสะเกษ

สินชัย ขุนเพชร

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

การุณ คีรีวรรณมาศ

คนกล้าสุราษฏร์ธานี

วสันต์ เจียมรัตนกุล

คนกล้านครศรีธรรมราช

เสาวลักษณ์ ชูสุวรรณ

คนกล้าสุราษฎร์ธานี

อาริยา ผกากรอง

คนกล้านครศรีธรรมราช

อคร ตระกูลบุญเอียด​

คนกล้านครศรีธรรมราช

รัตน์นรี วราไชยสิทธิ์

คนกล้าสุราษฎร์ธานี