กล้ารู้ : องค์ความรู้ : เครื่องให้ปุ๋ย+ฮอร์โมน+สารไล่แมลงผ่านระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ

เครื่องให้ปุ๋ย+ฮอร์โมน+สารไล่แมลงผ่านระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานจำจึงต้องหาเครื่องทุ่นแรงในการจัดการสวน ในการให้น้ำปุ๋ย ฮอร์โมนน้ำหมัก สารขับไล่แมลง ไปพร้อมกันกับการให้น้ำในแต่ละวัน

หม้อปุ๋ยอัตโนมัติผ่านสปริงเกอร์

หลักการและเหตุผล

               เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สอนให้ปฏิเสธเทคโนโลยี แต่ทรงสอนให้ใช้ให้เป็นใช้คุ้มค่าใช้อย่างสมเหตุสมผล การปฏิบัติบำรุงต่อพืช บำรุงเต็มที่ย่อมได้ผลเต็มที่ บำรุงไม่เต็มที่แต่จะเอาผลเต็มที่ย่อมไม่ได้

               การบำรุงเต็มที่ทำไม่ได้ สาเหตุหนึ่งมาจากทำไม่ทัน ทำไม่ทันเนื่องจากไม่มีเวลา และเนื่องจากทำงานด้วยมือนั่นเอง สังคมโลกเกษตรปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการตลาด และเทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรง เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ภายใต้ต้นทุนที่ต่ำ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหม้อปุ๋ยหน้าโซน

-ให้ทางใบ ฉีดพ่น “ ให้ น้ำ+ปุ๋ย+ฮอร์โมน+ยาสมุนไพร+ยาเคมี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง” ได้ตามวันเวลาและระยะเวลาที่ต้องการ การให้ปุ๋ยทางใบที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องให้ตอนปากใบเปิด (10 โมงเช้า ถึงบ่าย)

-ให้ทางราก “น้ำหมักชีวภาพ/น้ำเปล่า/ฮอร์โมน/ปุ๋ย ตามวันเวลาและระยะเวลาที่ต้องการ

ตารางเวลาการให้น้ำ

  • ฉีดพ่นตอนเช้ามืดก่อนสว่างเพื่อล้างน้ำค้าง ป้องกันราน้ำค้าง ราแป้ง ราสนิม
  • ฉีดพ่นตอนเที่ยงเพื่อกำจัดเพลี้ยไฟไรแดง
  • ฉีดพ่นตอนหลังค่ำเพื่อไล่แมลงแม่ผีเสื้อเข้ามาวางไข่ หรือป้องกันกำจัดแมลงปากกัดปากดูที่มาตอนกลางคืน

คุณสมบัติของหม้อปุ๋ย

- เสริม/เติม/เพิ่ม/บวก ประสิทธิภาพประสิทธิผล ของเนื้องาน 
- ทำงานได้ทุกเวลาที่ต้องการ เช้า/สาย/เที่ยง/บ่าย/ดึก ใช้ REMOTE ผ่านมือถือได้ 
- ทำงานได้ทุกมุม ด้านบน/ด้านล่าง/ด้านข้าง/รอบตัว/ด้านเดียว/ไต้ดิน/บนดิน/ฯลฯ 
- ให้น้ำ มาก/น้อย/ค่อย/แรง ตามต้องการ 
- ประหยัดต้นทุน ค่าฟ้า ค่าแรง วัสดุอุปกรณ์ 
- มะเร็งไม่กินอารมณ์ โดย วรายุทธ์ ชูสิงห์

  • คนกล้านครศรีธรรมราช
  • เว็บไซต์ : www.suanjuntrakarn.wordpress.com
  • Facebook : วรายุทธ์ ชูสิงห์