กล้าปลูกกล้าเปลี่ยน

กล้าปลูกกล้าเปลี่ยน โดยคนกล้าคืนถิ่น


คนกล้าคืนถิ่น กล้าเริ่มจากสิ่งที่มี กล้าก้าวข้ามความกลัวและกล้าก้าวข้ามค่านิยมของสังคม กลับไปสู่วิถีเกษตรจนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน