กล้าบอก : ข่าว/กิจกรรม

โครงการเติมเต็ม สร้างฝายมีชีวิตฝายมีชีวิตที่ มีเพื่อสร้างและดูแลทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า อันมีความหมายต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์

เติมเต็มค่ายอาสา “สร้างฝายมีชีวิต”

กำหนดการ 2-3 มิถุนายน 2561
บ้านวังกระแจะ อำเภอไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

08.00 - 10.00 น. 
- เริ่มลงทะเบียน ณ สวนสมบัติ บ้านวังกระแจะ อำเภอไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี
- ทีมงานรอรับอาสาสมัคร ณ ห้างโลตัส ท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี (กรณีตกรถโดยสารอื่นๆ)

11.00 - 12.00 น. 
- ปฐมนิเทศ แนะนำทีมงาน รู้จักเพื่อนอาสา รู้จักชุมชน รู้จักฝายมีชีวิต จัดที่พัก (เต็นท์)
- รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.
- กิจกรรมใส่ถุงดินเรียงฝายมีชีวิต (ต่อเติมจากรุ่นที่ 1)

16.00 - 19.00 น.
- กลับที่พักทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 - 21.00 น.
- ถอดบทเรียนกิจกรรม ชี้แจงวางแผนงานของวันต่อไป และแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 มิถุนายน 2561
06.00 - 08.00 น.
- ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า

08.00 - 12.00 น. 
- ร่วมทำฝายมีชีวิตต่อ

12.00 - 13.00 น. 
- รับประทานอาหารกลางวัน และเก็บสัมภาระ ร่วมกันทำความสะอาด พร้อมสรุปกิจกรรม ร่ำลาทีมงาน

13.30 - 16.00 น. 
- ชมสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอไทรโยค ก่อนแยกย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม

หมายเหตุ
- ร่วมสมทบค่าอาหาร คนละ 200 บาท ณ จุดลงทะเบียน
- เตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนมาเอง มีเฉพาะสถานที่กางเต็นท์ให้ และเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเอง